September 19, 2017

Om Stjärnflocka

Waldorfpedagogiken

Stjärnflocka är en Waldorfförskola som jobbar för att varje barn skall utveckla sin särart och individualitet i ett socialt sammanhang. Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan, i balans mellan tanke, känsla och vilja.

Dagens och årets rytm

Årstiderna är ett övergripande pedagogiskt tema hos oss och aktiviteter och högtider har en koppling till årstiden, hållbarhet och den rådande stämningen i naturen. Årstidsväxlingarna ger färg och inspiration till den dagliga verksamheten och skapar många fina möjligheter till upptäckter och lärande för barnen. Årstidsfester som förbereds och firas tillsammans med barnen ger en rytm åt läsåret på förskolan.

Veckan har också en egen rytm vilket skapar ett inre lugn och en trygghet för barnet. Olika slag av hantverk och konstnärligt skapande ger varje dag sin särskilda prägel, stämning och färg, t.ex målning, modellering, bakning och utflykt.

Dagen består av en växling mellan fri lek, ute eller inne, och styrda gemensamma aktiviteter, samt en växling mellan aktivitet och vila.

Den fria leken

Med fri lek menar vi lek som barnen skapar själva med sin egen drivkraft och utifrån de inre bilderna. De vuxnas uppgift är att skapa en trygg, stimulerande och skön miljö där fri lek kan uppstå. I leken har barnen de allra bästa möjligheterna att utveckla sina förmågor och att erövra de livskunskaper, både socialt och mentalt, som är nödvändiga för att stärka deras självuppfattning.

Det som barnet upplever och lär sig kan prövas i leken och förvandlas till egna, grundläggande erfarenheter.

Varje barns motoriska utveckling ser vi som ett stort uppdrag för oss pedagoger att främja. Rörelsen är grunden till den fortsatta kognitiva utvecklingen och behöver grundläggas i den tidiga barndomen.

Genom att dagligen sjunga, dansa, spela teater och leka rörelselekar  övar och befäster vi barnens motoriska färdigheter, kroppsuppfattning, socialt samspel, språklig förmåga, kreativt tänkande, problemlösning, grundläggande matematisk förståelse och inte minst det egna självförtroendet.

Varje vecka går de stora barnen på utflykt i den omgivande naturen. T.ex till skogen, till berget, eller till stranden. Ibland åker vi och hälsar på någon gård där det finns olika djur.

Stjärnflockas värdegrund:

Waldorfpedagogiken genomsyras av den värdegrund som det demokratiska samhället vilar på: Alla människors lika värde, Jämställdhet mellan könen, individens frihet och integritet samt solidaritet mellan människor.

Vi vill särskilt värna om alla människors rätt att vara den man är. Pedagogerna bemödar sig att hela tiden se varje barn och dess individuella behov. Varje barn ska få uppleva sig uppmärksammat, accepterat och omtyckt så som det är.

Eftersom trygghet är en förutsättning för utveckling och lärande jobbar vi grundläggande med detta.

Etiska värden förmedlas främst genom att vi vuxna är goda förebilder i allt det vi är och det vi gör men också genom sagor, samlingar och i det dagliga samtalet med barnen.

Lekmaterialet på Stjärnflocka är så utformat att det främjar barnens sociala rollekar och det finns få specifika pojk- eller flickleksaker som ger köns-stereotypa signaler till barnen.

Maten

Maten spelar en viktig roll på Stjärnflocka. Köket är hjärtat i byggnaden och ett rum där barn ibland kan gå undan för en stunds lugn och ro. Vi pratar om var maten kommer ifrån, följer dess vandring från jord till bord, och sedan ut till komposten på gården. Vi odlar potatis, grönsaker och kryddor och tar hand om skörden tillsammans med barnen, genom t.ex. mjölksyrning.

Maten är vegetarisk och tillagad på biodynamiskt och kravodlade varor i så stor utsträckning som möjligt. Vi strävar efter att göra måltiderna till en stund av njutning där plats ges för goda samtal för både barn och pedagoger.

Familjen

På Stjärnflocka vill vi skapa en trygg och varm plats, inte bara för barnet, utan för hela familjen. Föräldrarna är involverade i den praktiska skötseln av förskolan och bjuds på fester och föreläsningar. Detta bidrar till att föräldrar lär känna varandra, varandras barn och pedagogerna på förskolan, vilket i sin tur också bidrar till tryggheten hos barnen.